Rutevalgsmodel

Der findes rutevalgsmodeller for biltrafik, kollektiv trafik, fly og banegods.

Rutevalgsmodellerne beregner trafikkens fordeling på strækninger og ruter i de forskellige transportnetværk. Samtidig beregner de rejsetider og -omkostninger (LoS-data), der bruges som input til efterspørgselsmodellen.

Da Landstrafikmodellen (LTM) anvender GIS-værktøj (ArcGIS), kan resultater præsenteres i kortoptegninger. Det er eksempelvis muligt at vise vej- og banetrafik på kort som absolutte trafikmængder (biler henholdsvis kollektive trafikpassagerer) eller relative ændringer i forhold til et basisscenarie.