Generel information

En trafikmodel består af beregningsforudsætninger, en række matematiske sammenhænge og resultater i form af trafikmængder. Den kan således beregne den fremtidige trafik på basis af brugervalgte beregningsforudsætninger.

Nedenstående figur viser den overordnede struktur af LTM 1.1.

Beregningsforudsætningerne 

Beregningsforudsætningerne omfatter planforudsætninger (f.eks. hvor folk bor), infrastrukturforudsætninger samt økonomiske og prismæssige forudsætninger. LTM 1.1 leveres med forudsætninger for basissituationer i 2020 og 2030. Brugeren kan med udgangspunkt i disse gennemføre scenarieberegninger, hvor forudsætningerne ændres helt eller delvist. Det er også muligt at oprette andre prognose år med andre basisforudsætninger.

Beregningsforudsætningerne i basisprognoserne for 2020 og 2030 er bl.a. baseret på følgende kilder:

• Fremskrivninger af BNP som specificeret af Finansministeriet i Konvergensprogrammet

• Fremskrivninger af befolkningen og dens lokalisering som specificeret af Danmarks Statistik i befolkningsfremskrivningen

• Fremskrivninger af arbejdspladserne og deres lokalisering med Finansministeriets vækst opdelt på brancher i Konvergensprogrammet

• Fremskrivning af kørselsomkostninger i form af brændstofpriser og afgifter samt øget energieffektivitet af bilparken som specificeret af Energistyrelsen i Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser

Infrastrukturen omfatter beskrivelser af vejnet, køreplaner for den kollektive trafik samt planer for færger og fly. Infrastrukturen i basisprognoserne tager udgangspunkt i den faktiske infrastruktur i 2010 suppleret med besluttede og finansierede projekter for fremtidsårene, som de er specificeret af Transport- og Bygningsministeriet, Vejdirektoratet, Trafik- og Byggestyrelsen og Banedanmark. Vejnettet er beskrevet ved en lang række oplysninger om eksempelvis fri hastighed, kapacitet og speed-flow relation, mens køreplaner for den kollektive trafik omfatter linjer og linjevarianter med afgangstider fra stationer og busstop samt køretider til næste stop.

Opdatering af beregningsforudsætningerne 

Beregningsforudsætningerne for basisprognoserne opdateres efter aftale med Transport- og Bygningsministeriet. Beregningsforudsætningerne i LTM 1.1 er opstillet i 2013/14. Det betyder eksempelvis, at befolkningsfremskrivning i basisprognoserne kan afvige fra den seneste befolkningsfremskrivning fra Danmarks Statistik.

Det skal også bemærkes, at der er enkelte besluttede infrastrukturprojekter såsom regionale hastighedsopgraderinger for tog, bane til Billund, bane til Ålborg lufthavn, letbane i Odense og Sydhavnsmetro i København, som ikke indgår i de nuværende basisprognoseforudsætninger.