Efterspørgselsmodel

Efterspørgselsmodellen for persontransport beregner hvor hyppigt, hvorhen og med hvilket transportmiddel folk rejser. Den samlede persontransport drives især af befolkningsudvikling, den økonomiske udvikling og bilejerskab. Dernæst har priser og infrastruktur betydning for valg af transportmiddel samt hvilke destinationer der vælges.

 
Hovedtransportmidler
Hovedtransportmidlerne, som indgår i LTM 1.1, er bil opdelt på chauffør og passager, kollektiv trafik, fly, cykel og gang. Derudover differentieres mellem turens formål, eksempelvis om der er tale bolig-arbejdsstedsture, erhvervsture eller fritidsture. Typisk vil forskellige turformål reagere forskelligt på eksempelvis priser og afgifter.

Bilejerskabet beregnes endogent i modellen ud fra den økonomiske vækst og omkostninger ved at eje bil. Hvis brugeren ønsker at undersøge konsekvenser af en anden vækst i bilejerskabet, er det i LTM 1.1 muligt at definere et fast bilejerskab for et givent fremtidsår.

Modellens hovedkomponenter
  • Befolkningssyntese hvor der på basis af prognoseforudsætninger genereres en syntetisk befolkningsmatrice for et fremtidsår. Denne matrice består af prototypiske individer for en given zone og en given socio-økonomisk gruppe defineret ud fra alder, køn, indkomster, tilknytning til arbejdsmarkedet samt børn og familiestatus

     

  • Generering af individ-baseret repræsentation af befolkningen grupperet i husholdninger. Resultatet er en liste der inkluderer alle personer i Danmark (5.4 millioner individer) grupperet i 2.4 millioner husholdninger i basis

     

  • Beregning af bilejerskab med udgangspunkt i husholdningsopdelingen og beregning af efterspørgselsfunktion for individer i husholdningen i forhold til rejseaktivitet, transportmiddel og rejsedestination

     

  • Aggregering til matricer samt konvertering og pivoteringer i forhold til basismatricer. De endelige OD matricer sendes videre til rutevalget for beregning af kapacitetsafhængige rejsetider i vejnetværket.

Selve efterspørgselsmodellen er opdelt i en række forskellige delmodel for henholdsvis danske hverdagsture, ture med overnatning og ture der involverer rejser til udland samt transitture.


De enkelte modeller er igen opdelt i en række forskellige delmodeller for forskellige formål. Herved tages der højde for at efterspørgselsfunktionerne for forskellige formål varierer.

Modellen regner på hverdagsture som efterfølgende kan konverteres til årsdøgnstrafik til brug i samfundsøkonomiske analyser.